Frauke Schiffer
Martin Röver
Allerbusch 59 B
30900 Wedemark
Tel.: 05130/582288
Fax: 05130/3779882